Algemene verkoops en garantievoorwaarden

De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle(ook mondelinge) bestellingen. Door het ondertekenen van de bestelbon of door het aanvaarden van de orderbevestiging erkent de aankoper kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Specifieke voorwaarden moeten in een uitdrukkelijk en voorafgaand geschreven akkoord vastgelegd worden door Codumé.

 1. Behoudens een andersluidende en geschreven bepaling zijn onze aanbiedingen steeds beperkt in de tijd, zoals aangeduid in de offerte. De offertes gemaakt door onze agenten of vertegenwoordigers verbinden onze vennootschap alleen na schriftelijke bevestiging of na uitvoering zonder enig voorbehoud. Hetzelfde geldt voor de bestellingen die direct door onze klanten overgemaakt worden. Daarenboven behouden wij het recht om onze offertes aan te passen, onder andere bij prijsstijgingen, zolang deze niet aanvaard en ondertekend zijn door de koper.
 2. Wanneer de klant aan Codumé een voorafgaande studie vraagt, verbindt hij er zich toe om aan Codumé alle nodige parameters en gegevens – die hij zelf behoorlijk gecontroleerd heeft - te bezorgen om deze studie te kunnen opmaken. Codumé kan niet verantwoordelijk gesteld worden met het oog op foute of onvolledige informatie en zijn verantwoordelijkheid zal beperkt worden tot wat voorheen bij de uitvoering van de studie medegedeeld is.
 3. Onze prijzen hebben betrekking op goederendie niet verpakt zijn, af te halen in onze magazijnen, vervoerskosten, belastingen en verzekeringen niet inbegrepen.(EXW)
 4. Behoudens een andersluidende en geschreven bepaling wordt de opgegeven leveringstermijn ten titel van aanduiding gegeven en zijn ze geen vaste verbintenis. Wij verbinden er ons toe om de afgesproken termijn maximaal te respecteren. Eventuele vertraging geeft de koper niet het recht om de ontbinding van de verkoop te vorderen, om de goederen te weigeren of om schadevergoeding te vorderen. Indien een bindende leveringstermijn als voorwaarde bij bestelling gesteld wordt, moet deze duidelijk gespecificeerd worden op de bestelbon en deel uitmaken van een schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van onzentwege. In dat geval van laattijdige levering heeft de koper recht op een maximale schadevergoeding van 10% van het totaal bedrag van de aangekochte goederen. In geen geval is schadevergoeding voorzien als gevolg van overmacht(staking, stillegging van het transport, vertraging door onze onderaannemers, leveranciers, enz...). De koper verbindt er zich toe de bestelde goederen in ons magazijn in ontvangst te nemen vanaf het ogenblik dat ze te zijner beschikking zijn gesteld, en waarvan hij schriftelijk geïnformeerd werd (brief, fax, mail, volgens de modaliteiten van de klant). Bij gebrek aan ophalen van de goederen door de koper binnen de 15 dagen zal een opslagkost aangerekend worden van 15 € per dag vertraging.
 5. In geval van ontbinding van het verkoopscontract door de koper van het materiaal of het bestelde werk heeft de vennootschap Codumé het volle recht om een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding te vorderen van 30% van het totale facturatie bedrag van de bestelling, dit om de administratiekosten, beheerskosten en winstderving te dekken. Daarenboven behouden wij het recht de volledige verkoop uit te voeren en aldus de volledig betaling van de bestelling te eisen.
 6. Codumé controleert de kwaliteit van de goederen voor elke levering. Betwistingen moeten op straffe van nietigheid aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen en in geval van levering een vermelding te maken op het transportformulier of de verzendingsnota. Ingeval van schade van de goederen, erkend door onze onderhoudsdienst of onze leverancier beperken wij onze verplichtingen tot de herstelling of de vervanging van het defect goed, zonder dat wij gehouden zijn aan schadevergoedingen van welke aard ook. Ingeval van levering door onze zorgen reizen de goederen exclusief op kosten van de koper.
 7. Onze voorwaarden gelden voor waarborg op onderdelen en werk voor een periode van 24 maanden vanaf leveringsdatum(categorie huishoudelijk, categorie V) en 12 maanden voor de andere categorieën, eveneens vanaf leveringdatum. De waarborg is enkel van toepassing voor constructie- of fabrieksfouten. De waarborg is uitgesloten voor storingen door gebrek aan onderhoud of onderhoud uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel(te bewijzen door facturen) en door abnormaal gebruik van de toestellen. De waarborg beperkt zich tot het herstellen of het gratis vervangen van de onderdelen die als defect aanvaard zijn door onze onderhoudsdienst, met uitsluiting van gelijk welke schadevergoeding. Verpakking - en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. De toestellen die nagezien of hersteld moeten worden zullen franco opgestuurd worden naar Codumé. Bij het zowel gedeeltelijk als volledig demonteren van het toestel door de klant vervallen alle waarborgvoorwaarden. De waarborg wordt ook slechts toegepast als alle elektrische motoren beschermd worden door correct ingestelde thermische beveiligingen.
  De verplaatsingskosten van onze technische hersteldienst voor interventies ter plaatse op aanvraag van de klant zijn steeds ten laste van de klant. Dit eveneens tijdens de waarborgperiode van de toestellen en aan de geldende tariefprijzen.
  De waarborg sluit ook de vervanging uit van verbruiksgoederen(bvb. filters, lampen,...die in de toestellen gemonteerd zijn en eveneens het vervangen van deze toestellen door nalatig of slecht onderhoud(bvb door het niet correct vervangen van filters, lampen,...)
 8. Behoudens andersluidende bepaling op de factuur deze contant betaalbaar, zonder korting.
 9. Iedere niet betaalde factuur op de vervaldag brengt een interest op van 11 % op jaarbasis. Daarenboven zal het bedrag van de factuur vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 15 €, indien de factuur niet betaald wordt na een herinneringsbrief.
 10. De verkochte goederen blijven de eigendom van de vennootschap Codumé tot het totale bedrag van de factuur en eventuele kosten(interesten, nalatigheidinteresten, ...) vereffend is . Al de risico's die de goederen kunnen lopen, worden gedragen door de koper, vanaf het ogenblik dat ze te zijner beschikking gesteld zijn, met inbegrip tijdens het vervoer.
 11. Geen enkele terugzending wordt aanvaard, voor welke reden dan ook, zonder ons voorafgaand en geschreven akkoord. Enkel de goederen die in perfecte staat zijn en in de oorspronkelijke verpakking, kunnen worden teruggenomen. Ze zullen gecrediteerd worden, met aftrek van een forfait van 15% (minimum 15 €) voor administratieve- en beheerskosten. Kanaalwerk, goederen speciaal vervaardigd op bestelling, of goederen forfaitair geleverd, worden nooit teruggenomen.
 12. De algemene voorwaarden die vermeld zijn op de documenten van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar. De verkoop gesloten met onze klanten wordt geacht te voldoen aan onze verkoopsvoorwaarden. De aanvaarding van een bestelling kan niet leiden tot het aanvaarden van hun algemene voorwaarden. De zetel van de onderneming wordt geacht de plaats van het verkoopcontract te zijn en derhalve zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 13. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd, zowel wanneer we eiser, als wanneer we verweerster zijn. Alleen het Belgisch recht is van toepassing (05.12.11)